De onderhandelingsgroep is trots op het conceptakkoord.
De onderhandelingsgroep is trots op het conceptakkoord. Gemeente De Bilt

Duurzaamheid en burgerparticipatie speerpunten in nieuw coalitieakkoord

Politiek

Ruimte voor morgen

Vandaag presenteren GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP het conceptcoalitieakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke groene toekomst’. Het nieuwe college krijgt vier wethouders: Anne Marie ’t Hart, Dolf Smolenaers, Pim van de Veerdonk en Krischan Hagedoorn. Verduurzaming is een belangrijke pijler, waarbij windmolens en zonnevelden niet geschuwd worden. Ook wil het college bijbouwen binnen de rode contouren en experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. ‘T Hart: “Ik ben trots op dit akkoord omdat wij lef tonen en keuzes maken.”

De Bilt heeft progressief gekozen afgelopen verkiezingen en dat is terug te zien in dit akkoord. Volgens kandidaatwethouder Anne Marie ‘t Hart laat het lef en innovatie zien met een uitgesproken duurzame agenda. In het slechts vier pagina’s tellende akkoord zijn op hoofdpunten concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid, wonen, mobiliteit, participatie en financiën. “Een proces op hoofdlijnen kan alleen slagen als er voldoende vertrouwen is tussen de partijen,” aldus formateur John Does. “Vanaf de eerste sessie zag ik dat dat goed was.”

Duurzame keuzes

Het college zet in op verduurzaming van woningen en bedrijven en energiebesparing. In 2030 moet meer dan de helft (55%) van het Biltse energiegebruik uit zelf opgewekte energie bestaan. Daarbij schuwen de partijen windenergie en zonnevelden niet. Er wordt onderzoek gedaan naar windenergie aan zowel de A28 als de A27. Het deel van het Leijense bos blijft bos. 

De natuur en het groen in onze gemeente worden verder versterkt. De ‘groene gordel’ van natuur die onze dorpen aan elkaar knoopt en scheidt van de stad wordt gekoesterd en verstevigd. Het college plant bomen bij en heeft meer aandacht voor biodiversiteit en dierenwelzijn. Fiets en openbaar vervoer gaan vóór de auto: waar het kan gaat de maximumsnelheid naar 30 km/uur, er komen geen nieuwe autowegen bij.

Bouwen voor De Bilt

Er wordt gebouwd voor de Biltse woningbehoefte. De belangrijkste doelgroepen zijn starters en senioren. Naast 30% sociale huur en 20% middenhuur zet men in op betaalbare koopwoningen. Woningzoekenden en inwoners worden actief bij woningbouw betrokken.

Natuur en open ruimte worden beschermd, de gemeente bouwt behalve bij Maartensdijk niet buiten de bebouwde kom (’rode contour’), en sparen parken en trapveldjes zoveel mogelijk. We bouwen niet zonder dat het verkeerskundig past.

Een sociaal gezicht

Deze coalitie kiest voor zo eenvoudig mogelijke procedures bij de gemeente. Door snelle hulpverlening bij schulden en actief tegengaan van (energie)armoede wordt sociaal beleid gevoerd. Er komen basisbanen bij, het college onderzoekt het basisinkomen en bijverdienen in de bijstand. Investeringen in goed onderwijs, breedtesport en speeltuinen maken De Bilt hechter en sterker.

Participatie

De inwoners van De Bilt krijgen een sterke stem door nieuwe vormen van participatie zoals bijvoorbeeld een burgerberaad, waarbij ook jongeren en woningzoekenden expliciet worden betrokken. Daarnaast wordt een participatiecoördinator aangesteld.

Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie om tekorten op te vangen en inwoners beter en sneller van dienst te kunnen zijn.

De deuren van Jagtlust gaan letterlijk en figuurlijk open: het gebouw krijgt in samenwerking met de inwoners een nieuwe, openbare functie.

Tijdlijn

De raad heeft de mogelijkheid gekregen om suggesties tot toevoegingen te doen aan het conceptakkoord die - wanneer eens - worden toegevoegd, waarna het coalitieakkoord definitief zal worden gemaakt. Op 31 mei is vervolgens de openbare gemeenteraadsvergadering over het definitieve coalitieakkoord. Die dag worden ook de vier wethouders geïnstalleerd.

De presentatie en toelichting van het conceptcoalitieakkoord is na te kijken via het Raadsinformatiesysteem van de gemeente.

advertentie
advertentie