Raadslid Margriet van de Vooren bij een bijeenkomst van de Werkgroep Toegankelijkheid
Raadslid Margriet van de Vooren bij een bijeenkomst van de Werkgroep Toegankelijkheid (Foto: )

CDA Raadslid Van de Vooren wil passende zorg voor inwoners

Op 8 januari stemde de Biltse gemeenteraad in met het voorstel over kostenbeheersing in het sociaal domein. Veel zorgtaken zijn van het Rijk naar de gemeente overgegaan. Deze overgang is op een goede manier opgevangen in De Bilt. Toch zijn er financiële tekorten en daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Margriet van de Vooren, raadslid namens het CDA, pleitte ervoor niet alleen naar kostenbeheersing te kijken en de discussie te gebruiken om ook stappen te zetten voor nog betere zorg en ondersteuning. Passende en op elkaar afgestemde zorg dat dicht bij de inwoners wordt georganiseerd staat daarbij voorop.

Samenwerking zorgorganisaties voor passende zorg

De focus van het voorstel van het college lag vooral op de financiën. Het CDA vindt dat het juist moet gaan over passende ondersteuning. Maatwerk mogelijk maken en toch als gemeente regie voeren zodat goede, efficiënte en betaalbare zorg geboden wordt. Daarom heeft het CDA als aanvulling op het voorstel een motie ingediend die met een meerderheid van stemmen is aangenomen. Deze motie roept het college op om echt werk te maken van nauwere samenwerking tussen organisaties. Dit bevordert het komen tot passende en goed op elkaar afgestemde zorg. Dit betekent niet per sé dat er meer zorg komt. "Maar", zo stelt raadslid Van de Vooren, "Als we het hebben over kostenbeheersing op ook de langere termijn dan moeten we zorg ook snel kunnen starten en intensiveren". Het zoveel mogelijk weghalen van schotten tussen zorgorganisaties voorkomt dat inwoners benodigde zorg wordt onthouden. Evenzo kan de betere samenwerking ervoor zorgen dat er niet te veel zorg wordt geboden doordat organisaties langs elkaar heen werken.

Zorg dichtbij in de wijk

Wat volgens Van de Vooren nog mist in onze gemeente is wijkgerichte integrale zorg. De gemeente moet streven naar het bieden van goed op elkaar afgestemde zorg in de eigen wijk. Daar hebben de verschillende zorgpartijen een grote verantwoordelijkheid in. Van huisarts, fysiotherapeut en sociaal team tot gespecialiseerde thuiszorg, psychosociale begeleiding en psychiatrische behandeling. Het is daarbij ook heel belangrijk om maximaal oog te houden voor wat iemand en zijn sociale netwerk zelf goed kunnen. In veel gemeentes in Nederland worden flinke stappen gezet in wijkgerichte integrale zorg, met korte lijnen tussen de zorgpartijen. De resultaten zijn veelbelovend, zoals in enkele Utrechtse wijken en in Wijk bij Duurstede. Juist omdat de gemeente in 2015 verantwoordelijk is geworden voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet, is zij de aangewezen partij om hierin regie te voeren.

Eigen bijdrage maatschappelijke ondersteuning omlaag

Een goede ontwikkeling is dat het kabinet vorig jaar heeft besloten om de eigen bijdrage voor gebruikmaking van middelen uit de WMO per 1 januari 2019 voor iedereen gelijk te stellen naar €17,50 per vier weken. Voor veel mensen met een chronische ziekte, psychische aandoening, handicap of beperking betekent dit een forse lastenverlichting. Door de landelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren zagen zij zich geconfronteerd met een flinke stapeling van eigen bijdrages voor benodigde zorg. Dit heeft er toe geleid dat een deel van hen zorg is gaan mijden, met alle gevolgen van dien. Het CDA vond dit een slechte zaak. Benodigde zorg is geen luxe. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, zorgpartijen en inwoners om tot een kostenbewuste inzet van zorg en ondersteuning te komen. Het liefst zo dicht mogelijk bij en met de inwoners.

Meer berichten