PvdA De Bilt wil modernere openingstijden milieustraat

De gemeente De Bilt wil de scheiding van afval verbeteren. De lokale PvdA verbaast zich er enorm over dat de milieustraat waar inwoners (grof)afval kunnen brengen nog steeds slechts tot 16.00 uur open is.

Raadslid Erik van Esterik: "De milieustraat is door-de-weeks en op zaterdag open tot 16.00 uur. Dat is niet meer van deze tijd! Wij vinden dat de milieustraat op enkele dagen ook in de avonduren open moet zijn, bijvoorbeeld in ieder geval tot 18.00 uur. De ochtendopenstelling kan dat wat teruggedraaid worden."

Uit onderzoek blijkt dat 1 van de 6 inwoners ontevreden is over de openingstijden en dat 30% prijs stelt op avondopenstelling. De PvdA De Bilt wil dat snel de openingstijden van de milieustraat worden gemoderniseerd.

Van Esterik: "Ondertussen is ook duidelijk dat de kosten slechts heel beperkt stijgen als we de openingstijden aanpassen naar de avond."

De PvdA heeft het voorstel geagendeerd voor de commissie van 12 maart en de raadsvergadering van 28 maart a.s..

Agenderingsverzoek

De PvdA De Bilt heeft in de vorige periode enkele keren aangekaart dat de openingstijden van de milieustraat voor "modernisering" in aanmerking komen.

De gemeentelijke dienstverlening is in toenemende mate 24 uur per dag beschikbaar (digitaal), in de avond (burgerzaken) of op afspraak. De milieustraat blijft hierbij achter. Deze is slechts door-de-weeks en op zaterdag tot 16.00 uur open. Voor werkende inwoners bepaald niet ideaal.

Dit wringt des te meer aangezien we van onze inwoners verlangen afval beter te scheiden. Daar horen naar onze mening ook moderne openingstijden bij die rekening houden met het "leefritme" van onze inwoners.

Het college zegde in een eerder stadium toe een onderzoek te doen naar de wens van inwoners.

Tijdens een eerdere commissiebehandeling hebben wij een aantal conclusies naar voren gehaald, gebaseerd op het onderzoek:

• uit tabel 1.5 blijkt dat 16% van de inwoners ontevreden is over de openingstijden. Dat is 1 op de 6 inwoners. Dat is substantieel wanneer bedacht wordt dat dit onderzoek is gehouden onder mensen die reeds de milieustraat bezoeken

• uit tabel 1.6 blijkt, in combinatie met technische vragen, dat circa 30% (!) van de respondenten heeft aangegeven prijs te stellen op avondopenstelling (49 mensen van de 165 die deze vraag hebben beantwoord) . Dit is substantieel! 1 op de 3 inwoners zou prijs stellen op avondopenstelling

• onder tabel 1.6 staat de volgende tekst: "Bijna iedereen die aangaf dat 's avond de milieustraat open moest heeft het er eigenlijk er over dat 16.00 sluitingstijd te vroeg is om te sluiten. Ze willen graag dat het (dagelijks) tot 18.00 open is of een of twee dagen per week tot 20.00". Wanneer dit betrekking heeft op 30% van de inwoners is dit in onze ogen relevant

Vervolgens gaf het college aan dat voor avondopenstelling er een aantal lichtmasten geplaatst zou moeten worden. De vraag kwam op wat het effect van deze investering zou zijn op de afvalstoffenhefing. Ondertussen is het antwoord op deze vraag binnen.

Uit eerdere beantwoording bleek dat de investering in de verlichting circa 30.000,- euro is. Vervolgens is de vraag gesteld wat dit betekent voor de jaarlijkse kosten. Daarop volgende dit antwoord:

"De armaturen van de verlichting schrijven we af in 25 jaar, de lichtmasten zelf in 40 jaar. Met in achtneming van de rekenrente (5%) plus onderhoudskosten over de afschrijvingsduur zijn de totale kosten op jaarbasis ca. € 2.700,-. Maar dit is niet de enig nodige investering om avondopenstelling / verruiming van openingstijden mogelijk te maken. In de avond kunnen geen containers afgevoerd worden naar verwerkingsbedrijven, dus er zijn extra containers nodig om te kunnen wisselen. Dit vraagt een investering van ca. € 35.000,-, met een afschrijvingstermijn van 15 jaar kost dat op jaarbasis ook ca. € 2.700,-."

De kosten van het taakveld Afvalstoffen bedragen circa 3 miljoen euro op jaarbasis (bron: Begroting 2019). Uitgaande van 5.400,- euro aan afschrijvingskosten e.d. leidt dit tot een stijging van de afvalstoffenheffing van circa 0,2%. Dit lijkt verwaarloosbaar gegeven de verbetering van dienstverlening die mogelijk is.

Het is overigens nadrukkelijk de bedoeling om de verruiming naar avondopenstelling te compenseren door op een of meerdere dagen minder vroeg open te gaan.

Bespreekpunten

Is de commissie / gemeenteraad het er over eens dat, gegeven het effect op de afvalstoffenheffing, de avondopenstelling van de milieustraat een gewenste verbetering van de dienstverlening is?

Is de commissie / gemeenteraad het er mee eens dat het uitgangspunt is dat de extra uren openstelling aan het eind van de dag (vanaf 16.00 uur) gecompenseerd worden door vermindering van de openstelling op een ander moment van de dag?

Is de commissie / gemeenteraad het er mee eens om het college de opdracht te geven, middels bijgevoegde concept-motie, om de avondopenstelling nader uit te werken? Daarbij is het wat ons betreft aan het college te bepalen op welke dagen de openstelling wordt verlengd en tot welk tijdstip, en op welke dagen de compensatie plaats vindt.

Is de commissie / gemeenteraad het er mee eens om de avondopenstelling zo snel als mogelijk in te laten gaan?

Beoogd effect

De bedoeling is om op basis van de bespreking in de commissie vast te stellen of er draagvlak is voor bijgevoegde motie.

MOTIE

artikel 34 Reglement van Orde

De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen d.d. 28 maart 2019.

Onderwerp: avondopenstelling milieustraat

De raad:

Gehoord de beraadslagingen

constaterende dat

meerdere malen besproken is dat de openingstijden van de milieustraat voor "modernisering" in aanmerking komen (zie bijlage de laatste agendering in de commissie B&B van 12 maart 2019)

de gemeentelijke dienstverlening is in toenemende mate 24 uur per dag beschikbaar (digitaal), in de avond (burgerzaken) of op afspraak. De milieustraat blijft hierbij achter. Deze is slechts door-de-weeks en op zaterdag tot 16.00 uur open. Voor werkende inwoners bepaald niet ideaal

dit des te meer wringt aangezien we van onze inwoners verlangen afval beter te scheiden. Daar horen ook moderne openingstijden bij

overwegende dat

het belangrijk is inwoners die hun afval willen scheiden tegemoet te komen

de afschrijvingen van de investering slechts een fractie zijn van de totale kosten van de afvalinzameling en dat de afvalstoffenheffing slechts zeer beperkt zal stijgen, met circa 0,2%

Vraagt het college:

Zo spoedig als mogelijk over te gaan tot avondopenstelling – met als uitgangspunt dat het aantal uren openstelling niet toeneemt – en de noodzakelijke investering en andere bijkomende kosten te dekken uit de afvalstoffenheffing

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

PvdA

Meer berichten