Afbeelding
Foto: Persgroep

provincie

Algemeen

GS: sneller op weg naar energie- neutrale provincie

De provincie Utrecht gaat het makkelijker maken om een vergunning te krijgen voor duurzame energieopwekking, zoals zonne- en windenergie. Voor minder draagkrachtige inwoners wil de provincie een fonds ontwikkelen dat bijdraagt in de kosten voor het verduurzamen van hun woning. Ook zet de provincie een expertpool op die gemeenten gaat helpen bij het aardgasvrij maken van wijken. In totaal trekt de provincie tussen 2020 en 2023 27 miljoen euro uit voor de energietransitie.

Regio - De plannen staan beschreven in het Programmaplan Energietransitie dat Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deze week heeft vastgesteld en als voorstel voorlegt aan Provinciale Staten. Doel is om de energietransitie in de provincie op een haalbare en betaalbare wijze te versnellen.

Gedeputeerde Huib van Essen, verantwoordelijk voor Energietransitie: ‘We hebben een flinke ambitie als coalitie: in 2040 moet de provincie energieneutraal zijn. Dat betekent dat de vraag naar energie in de provincie dan even groot is als het aanbod aan duurzame energie.’
Om dat te bereiken, zet de provincie in op enerzijds een forse energiebesparing door inwoners en bedrijven en anderzijds op grootschalige opwek van duurzame energie. De provincie werkt daarbij nauw samen met andere overheden, bedrijven, inwoners en maatschappelijke partners. Ieder van hen zal naar vermogen en draagkracht moeten bijdragen om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te laten slagen.

Energiebesparing

De provincie gaat door met het stimuleren en adviseren van maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen en hun werkprocessen. De afgelopen jaren deed de provincie dat al succesvol bij zo’n 60 zorginstellingen.
Met bedrijven die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen, gaat de provincie de energieparagraaf van hun vergunningen aanscherpen. De provincie wil een convenant sluiten met gemeenten waarin ze afspreken, dat gemeenten de bedrijven die onder hun gezag vallen aansporen om hun gebouwen en werkprocessen verder te verduurzamen. Op het digitale platform Energiewerkplaats van de provincie kan iedereen die zich met de energietransitie bezighoudt terecht voor informatie en uitwisseling.

De provincie Utrecht telt drie Regionale energie Strategieën (RES’en) waarin lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken maken hoe zij in hun regio duurzame energie opwekken. De provincie neemt actief deel aan de RES’en, verleent vergunningen voor duurzame energie-initiatieven en ondersteunt op inhoud en proces zodat de RES’en medio 2020 met een concreet bod kunnen komen. Daarin geven zij aan hoeveel duurzame opwek zij gaan realiseren en hoe ze dat doen. Gedeputeerde Huib van Essen: ‘Gemeenten zijn op dit moment bezig om in de RES’en te zoeken naar geschikte locaties voor zonne- en windenergie. De Omgevingsvisie van de Provincie die dit voorjaar ter inzage komt, biedt gemeenten meer ruimte voor grootschalige opwekking.’

Provinciale Staten van Utrecht debatteert naar verwachting op 29 januari 2020 over het programmaplan Energietransitie.

Lenig programma

Het programma Energietransitie van de provincie Utrecht is lenig. Omdat de technologische vernieuwingen snel gaan, wil de provincie ruimte houden om toekomstige ontwikkelingen en technische innovaties te omarmen die beter helpen om de doelen te halen. De provincie biedt ruimte en geld aan pilots en living labs: in totaal 2,2 miljoen euro over de periode 2020-2023. Daarnaast ondersteunt ze het onderzoek naar de proefboring naar aardwarmte die volgend jaar start in de gemeente Nieuwegein.

advertentie