Raad ziet af van verhogen prijzen nieuwbouw

Op 11 juni sprak de raad onder andere over zorgen over de verhuizing van de hondenclub naar Austerlitz, wijziging bestemmingsplannen en prijzen voor nieuwe woningen.

Indexatie differentiatie woonvisie

In de Woonvisie van de gemeente is een prijsverdeling voor woningbouw opgenomen, verdeeld in goedkoop, middelduur en duur. Projectontwikkelaars moeten hier aan voldoen, maar omdat de bouwkosten zijn gestegen, lukt dat vaak niet meer. De bouwkosten stijgen onder andere door de strenge energie eisen voor nieuwbouw. Het college stelde daarom voor om de prijzen te verhogen, zodat de verdeling beter aansluit bij de huidige situatie op de woningmarkt. De raad stemde hier tegen, omdat de lonen niet zijn mee gestegen. Door prijsverhoging zouden de huizen dus moeilijker betaalbaar worden. Het voorstel werd alleen door de VVD gesteund. De verhoging van de prijzen wordt nu gekoppeld aan de nieuwe Woonvisie die opgesteld wordt.

Door een motie van de VVD bleek dat een financieel probleem ontstaat bij het project Hart van Austerlitz omdat de raad de prijzen van nieuwbouw niet verhoogt. De rest van de raad werd hierdoor verrast en uiteindelijk is de behandeling van de motie uitgesteld tot een later moment. Wethouder Sander Jansen informeert de raad eerst over de financiële problemen van het project.

Ingekomen post en vragen

Naar aanleiding van vragen van NieuwDemocratischZeist meldde het college af te zien van de aankoop van de Thomaskerk voor onderwijshuisvesting. Het college van B&W heeft dat besloten na nader onderzoek van de bouwkundige en financiële aspecten van de aanschaf van het gebouw. Daaruit bleek dat de koop van het gebouw te grote (financiële) risico's met zich mee brengt. De raad ontvangt hierover nog een brief.

De PvdA vroeg aan het college om een informatieavond in Austerlitz over de verplaatsing van de hondenclub. Wethouder Sander Janssen geeft aan dat aanvullend onderzoek start en wil uitkomsten delen en bespreken met inwoners van Austerlitz in het najaar van 2019.

Bestemmingsplan Geiserlaan

De raad stemde unaniem in met het bestemmingsplan Geiserlaan. Hiermee krijgt het voormalig Gammaterrein aan de Geiserlaan de bestemming Wonen. Komende zomer wordt het voormalige Gammagebouw gesloopt, waarna er 40 sociale en middeldure huurwoningen komen. Dit past binnen de raadsopgave om versneld meer woningen in deze prijsklasse te realiseren. Het ontwerp van de te bouwen woningen is het resultaat van een verkiezing in 2018, waarbij omwonenden konden stemmen op drie verschillende ontwerpen.

Bestemmingsplan Socrateslaan

Een bewoner van het Lyceumkwartier heeft het plan een extra woning te bouwen in de tuin. Ondanks dat er veel weerstand is van omwonenden stelde het college voor om hier aan mee te werken. Het plan zou passen binnen de regels.

De meerderheid van de raad was het hier niet mee eens. Alleen het CDA, CU/SGP en VVD steunden het voorstel van het college. Maar omdat de aanvraag op de dag van de raadsvergadering werd ingetrokken besloot de Raad alsnog unaniem om het bestemmingsplan niet aan te passen. Een motie van de VVD en CDA met een oproep aan het college om met het Lyceumkwartier in gesprek te gaan over de ruimtelijke ontwikkeling in de wijk werd aangenomen door de raad. Behalve door de indieners (VVD en CDA) werd hij gesteund door GroenLinks, CU/SGP en PvdA.

Meer berichten