Persbericht Biodiversiteit De Bilt

Raad De Bilt wil ruime aandacht voor biodiversiteit

Op initiatief van GroenLinks besloot de Biltse gemeenteraad op 16 juli jl. om biodiversiteit voortaan te hanteren als een belangrijk uitgangspunt bij de opstelling van plannen met betrekking tot het groen in onze gemeente, zoals het gemeentelijk kapbeleid en het groenrenovatieplan en daarnaast ook de landschapsvisie en de omgevingsvisie. Daarnaast verwacht de raad van het College van BenW dat het zich in de U10 (regio Utrecht) sterk maakt voor concrete maatregelen die gericht zijn op instandhouding van plant- en diersoorten.

Een daartoe strekkende motie werd namens maar liefst acht fracties ingediend door GroenLinks raadslid Anne Marie 't Hart. Alleen de fractie van Bilts Belang stemde(n) tegen.

Aanleiding voor de motie was het dit voorjaar verschenen rapport van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Daarin werd vastgesteld dat meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten op aarde met uitsterven worden bedreigd als gevolg van menselijk handelen. De afname van de biodiversiteit gaat op dit moment tien tot honderd keer sneller dan in de afgelopen tien miljoen jaar het geval was. En, zo zegt het rapport, daarmee hollen we de funderingen van onze economieën, levensonderhoud, voedselveiligheid, gezondheid en levenskwaliteit wereldwijd uit.

Meer berichten