Rechter bevestigt belang rechtszekerheid en daadwerkelijke participatie van bewoners

Aan de inwoners en ondernemers van Bilthoven 

De gemeente dient zich te houden aan door haar zelf gestelde regels en dient gedegen onderbouwde inbreng van burgers aantoonbaar mee te nemen in haar besluitvorming. Dat waren de belangrijkste redenen voor Hart VOOR Bilthoven (HVB) om een rechtszaak aan te spannen rondom de hoogte van het nieuwbouw-pand aan het Vinkenplein. En de rechtbank heeft beide aspecten duidelijk bevestigd.

Het vonnis van de rechtbank van 2 augustus 2019 luidt dat het beroep gegrond is, dat wil zeggen dat de rechtbank het eens is met HVB dat er aan de Melchiorlaan hoger wordt gebouwd dan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan toelaat. De gemeente heeft dus onterecht een bouwvergunning afgegeven. Met terzijdelegging van het advies van de ge-meentelijke adviescommissie bezwaarschriften, die al een jaar geleden HVB in het gelijk stelde. De rechtbank heeft nu het besluit van het college van B&W om de bezwaren van HVB niet te erkennen vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen, rekening houdend met de bezwaren van Hart VOOR Bilthoven.

Gemeente niet open voor gesprek

Ondanks herhaalde verzoeken van de kant van HVB heeft de gemeente ervoor gekozen geen gesprek over de bezwaren met HVB aan te gaan. Als belangenbehartiger van een groot aantal bewonersorganisaties in en rond het centrum van Bilthoven, levert HVB al sinds 2005 een constructieve bijdrage aan de herontwikkeling van het centrum. Tussen 2008 en 2017 binnen de bredere en geformaliseerde Klankbordgroep Centrum Bilthoven, waarvan ook ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen deel uitmaakten. Gezien deze historie was het daarom onbegrijpelijk dat de gemeente HVB niet wenste te erkennen als ontvankelijke partij, iets wat de rechtbank in zijn vonnis gelukkig overtuigend weerlegde.

Forse afwijking formeel toegestane hoogte

Hart VOOR Bilthoven heeft ervoor gezorgd dat in de voorfase van het bestemmingsplan van 2009 de hoogte van de nieuwbouw aan de Melchiorlaan werd teruggebracht van drie à vier, naar twee à drie bouwlagen. Participatie van de bewoners leidde er ook toe dat de goot- en nokhoogten voor het gehele pand, dus ook aan het Vinkenplein, werden verlaagd. Dit omdat het beter past bij het nagestreefde dorpse karakter van het centrum. Het was dan ook voor velen een onaangename verrassing toen de in februari 2018 verleende bouw-vergunning aan de kant van de Melchiorlaan een goothoogte bleek aan te houden die fors uitging boven de hoogte volgens de wettelijke regels van het bestemmingsplan. De gemeente vond de belangen van de projectontwikkelaar kennelijk zwaarder wegen dan die van de bewoners en haar eigen regels. Met deze beslissing kwam de rechtszekerheid van de burger serieus in het geding en besloot HVB in actie te komen.

Pogingen om vertraging te voorkomen zonder resultaat

Het is nooit de bedoeling van Hart VOOR Bilthoven geweest om met haar acties de voortgang van de bouw te vertragen: het winkelcentrum van Bilthoven is immers al veel te lang een grote bouwput. Integendeel, vier maanden lang heeft HVB herhaaldelijk (zelfs met inzet van een advocaat) getracht met de gemeente tot een vergelijk te komen om een rechtszaak en daarmee mogelijke vertraging van het bouwproces, te voorkomen. Maar tegen gesloten deuren is het lastig praten en dan rest helaas slechts de gang naar de rechter. En die besloot vervolgens dat de besluitvorming opnieuw moet.

Zowel bij bewoners als ondernemers bestaat terechte zorg over de mogelijk vertragende consequenties van het vonnis van de rechtbank: er is immers al zo veel vertraging in de bouw geweest. De ontwikkelaar presenteerde zijn plan immers al in september 2015, met de verwachting in 2016 met de bouw te starten, die ca. anderhalf jaar zou duren. De bouw startte echter pas in mei 2018, de oplevering is nu voorzien begin 2020. Met de start van de bouw hangende de bezwaarprocedure van HVB heeft de ontwikkelaar trouwens willens en wetens een risico genomen. Ook de tijd die de gemeente nam (langer dan de formele termijn) om te reageren op de bezwaren van HVB droeg niet bij aan een daadkrachtige aanpak.

De gemeente is nu aan zet

Met de heldere beslissing van de rechtbank dat het beroep van Hart VOOR Bilthoven gegrond is, dat het besluit van de gemeente om de bezwaren van HVB niet gegrond te verklaren wordt vernietigd en dat de gemeente wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van HVB, is nu het college van B&W aan zet. Omdat de bouwvergunning voor de Melchiorlaan niet meer van kracht is, is naar de mening van HVB iedere bouwactiviteit die daar nog plaats vindt in feite illegaal.

Ondanks alles vertrouwt HVB er op dat de gemeente bewoners en ondernemers geen slachtoffer laat worden van nog meer vertraging. HVB gaat ervan uit dat onze lokale overheid na dit niet mis te verstane vonnis inziet dat er op een constructieve manier en op korte termijn een goede en transparante oplossing gezocht moet worden met oog voor de belangen van bewoners en ondernemers. Samen met Hart VOOR Bilthoven.

Uiteindelijk is de gemeente er voor ons als bewoners en ondernemers, toch?

Meer berichten