Gaan burgers meer betalen aan het waterschap?

Op 9 oktober heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met de kostentoedelingsverordening. Wat betekent dat voor burgers? Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren betaalt u waterschapsbelasting. Er zijn twee typen heffingen. De zuiveringsheffing is er voor de zuivering van het afvalwater. De watersysteemheffing is er voor de meeste andere kosten, zoals het onderhoud van dijken, gemalen, het peilbeheer, aan- en afvoer van water, natuurvriendelijke oevers en vistrappen. Met de kostentoedelingsverordening bepaalt het waterschap in welke mate categorieën bijdragen aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieën zijn ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’. Als inwoner van de stad betaalt een deel als ingezetene en een deel ‘gebouwd’, gebaseerd op de waarde van huizen (via de WOZ-waarde). Als boer betaalt u ook een bijdrage voor ‘ongebouwd’, gebaseerd op het oppervlak aan agrarische grond.

Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken om de onderliggende cijfers elke 2 jaar te actualiseren. Daardoor worden de kostenaandelen van de categorie ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ gewijzigd in respectievelijk 41,0% (nu nog 39,0%), 8,0% (nu nog 9,9%) en 50,9% (nu nog 51,0%). De gewijzigde percentages vloeien voort uit een actualisatie van het inwonertal per km2, de waardegegevens en de oppervlakten. Het is een ingewikkelde berekening, maar het komt er op neer dat in het nieuwe voorstel inwoners van de stad een groter deel van de heffing gaan betalen en dat de aandeel van agrariërs omlaag gaat.

Het herzien van de kostentoedelingsverordening is technisch en volgt uit afgesproken regels en actuele gegevens. Alle partijen hebben er mee ingestemd. Pas in december worden de daadwerkelijke tarieven vastgesteld. De partij Water Natuurlijk wil dat de bijdrage van ieder aan het waterschap wordt gebaseerd op hoeveel profijt een bepaalde groep heeft bij de uitgaven van het waterschap. Eerder is berekend dat de categorie ‘ongebouwd’, zeg maar de agrariërs, direct profiteert van een 32% van de uitgaven van het waterschap. Terwijl de bijdrage nu dus afneemt tot 8%. Als het aan Water Natuurlijk ligt, moet de verdeling moet van de tarieven eerlijker en beter aansluiten op de mate waarin ieder profiteert van de uitgaven. Zeker nu de kosten van het waterschap toenemen toe, vooral door de invloed van klimaatverandering: droogte én hevige buien.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden