Kadernota biedt gunstig vooruitzicht

  Nieuwsflits
<p>Wethouder van financi&euml;n Dolf Smolenaers is gematigd positief. Na jaren van bezuinigingen is er ruimte om na te denken over investeringen.</p>

Wethouder van financiën Dolf Smolenaers is gematigd positief. Na jaren van bezuinigingen is er ruimte om na te denken over investeringen.

(

Foto: © 2019 Rob ter Bekke Fotografie

)

De gemeentelijke financiële stukken geven dit jaar aanleiding tot voorzichtig optimisme. Ondanks de Corona-crisis is het college erin geslaagd om de financiële positie van de gemeente te verbeteren, zonder de totale lasten voor inwoners te laten stijgen. Door gedisciplineerd beleid te voeren ontstaat er weer enige ruimte om de komende jaren voorzichtig investeringen te doen. In de periode 2022 – 2026 stelt het college voor om te investeren in de lokale economie, veiligheid, het sociaal domein, de versnelling van de woningbouw en de energietransitie. 

De Bilt - De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van forse bezuinigingen en maatregelen. De stevige en vaak moeilijke besluiten die door het college genomen moesten worden, werpen op dit moment hun eerste vruchten af. Dit is in grote lijnen het beeld dat ontstaat uit de financiële gegevens over 2020.

Herstel van de coronacrisis 

Gemeentelijke activiteiten werden het afgelopen jaar gedomineerd door het aanpakken van acute problemen die de coronacrisis met zich meegebracht. De ontregelende werking van de coronacrisis en de invloed van het virus op het dagelijks leven hebben veel van inwoners gevraagd. Juist door sturing op de gemeentelijke financiën is er nu ruimte om inwoners in deze lastige tijd te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een crisis- en herstelplan. In dit plan beschrijft het college hoe zij specifieke groepen die sterk geraakt zijn door de crisis de komende periode wil gaan ondersteunen. Op economisch gebied maar ook zeker in sociale zin.

Investeringen middellange termijn

Voor de middellange termijn ziet het college voor het eerst in jaren weer mogelijkheden om voorzichtig investeringen te doen. In de Kadernota 2022 - 2026 stelt het college voor om te investeren in de lokale economie, veiligheid, het sociaal domein, de versnelling van de woningbouw en de energietransitie. Ook wordt budget gereserveerd om knelpunten in de organisatie op te lossen, om ook in de toekomst de taken en uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Voorzichtigheid blijft geboden 

Ondanks enkele positieve signalen is er nog financiële onzekerheid over de structurele consequenties van de coronacrisis en de mate waarin de gemeente gecompenseerd gaat worden voor de achterblijvende Rijksbijdragen in de zorg. Ook de aanstaande herijking van het gemeentefonds kan plotseling zware gevolgen hebben. Daarom is het voortzetten van de afbouw van de gemeentelijke schulden nog onverminderd relevant. Zo kunnen toekomstige tegenvallers opgevangen worden zonder dat het voorzieningenniveau daar direct onder lijdt.

Kadernota

Op 8 juli wordt de koers zoals geschetst in de Kadernota besproken in de gemeenteraad. De kadernota 2022-2026 is de voorbereiding op de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026. De raad neemt een besluit over de kadernota, waarna het college langs de vastgestelde lijn de begroting uitwerkt. U kunt de volledige kadernota inzien op www.raadsinformatiedebilt.nl bij de agenda van bovengenoemde vergadering.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden