Ebbe Rost van Tonningen en Ina Duthler
Ebbe Rost van Tonningen en Ina Duthler Ina Duthler

Inwoners presenteren eigen variant Spoorzone

16 november 2023 om 09:52 Wonen Spoorzone

BILTHOVEN Wijkraad De Leijen en Bewonersvereniging Bilthoven Noord presenteren een eigen variant voor de inrichting van de Spoorzone die aansluit op de omgeving en een aanzet is voor een alternatief plan.

“De twee varianten van de gemeente die nu voorliggen, sluiten niet aan bij de huidige bebouwing, hebben een te grote impact op het verkeer, het parkeren en de leefomgeving en kunnen niet rekenen op draagvlak bij een grote groep inwoners,” aldus de initiatiefnemers.

De alternatieve variant wordt op 29 november om 20.00 uur in de Theresiaschool in Bilthoven gepresenteerd en toegelicht. Bewoners zijn van harte welkom om kennis te nemen van de impressie van deze variant en hierover in discussie te gaan.

Op 7 december worden de twee varianten van de gemeente besproken in de gemeenteraad en is er gelegenheid voor inwoners om hun mening te geven. Vervolgens gaat de gemeenteraad een keuze maken op 21 december.

De bewonersorganisaties doen actief mee in het door de Gemeente opgezette participatieproces rondom de bouwplannen in de Spoorzone. Tot dusver zien zij echter, volgens hun, hun inbreng vrijwel niet terug in de door de gemeente voorgestelde plannen.

Alternatief plan

Daarom hebben Wijkraad De Leijen en de Bewonersvereniging Bilthoven Noord aan Vasco da Silva van architectenbureau VSAP gevraagd om een alternatief plan te ontwikkelen, waarbij beter rekening gehouden wordt met een aantal knelpunten.

Deze impressie houdt om te beginnen rekening met de woningzoekenden: het aantal woningen ligt tussen de 500 en 600, mits verkeerskundig inpasbaar. Verder moeten verkeers- en parkeerdruk zoveel mogelijk worden beperkt. Tenslotte wil het oog ook wat: het beeld moet dorps en groen zijn.

De impressie bestaat uit drie gedeelten: ‘De Driehoek’ op het Emmaplein, ‘De Timpe’ aan het begin van de Rembrandtlaan en ‘De Staart’, ofwel het gebied verderop in de Rembrandtlaan. Ieder deelgebied wordt ingepast in de eigen omgeving en alle drie hebben ze een verschillend karakter. De Driehoek heeft een dorps karakter en sluit aan bij de centrumbebouwing. De Timpe heeft appartementengebouwen in een groen parkachtige omgeving en is een uitloper van Bilthoven Noord. De Staart heeft bebouwing die in volume en schaal aansluit bij de naastgelegen woonwijk uit de jaren 80.

Het busstation is gepland op de Driehoek. De initiatiefnemers: “Dat is een logische plek, want 90% van de bussen komt uit het zuiden en gaan weer terug naar het zuiden. Dit komt de veiligheid bij de Soestdijkseweg-Noord en de Jan Steenlaan aanzienlijk ten goede. Behalve voor het busstation blijft De Driehoek gedeeltelijk beschikbaar als parkeerterrein.”

Op De Driehoek komt een groendek boven het parkeerterrein. Hierop is volop ruimte voor het bouwen van woningen en eventueel bedrijvigheid. “Een belangrijk voordeel van dit idee is dat de (dure) grond van De Driehoek efficiënter wordt gebruikt waardoor de financiële haalbaarheid van het totale plan dichterbij komt,”  lichten de inwonersorganisaties toe.

“Verder is aan de zuidkant van het spoor uitdrukkelijk aan de veiligheid van de fietsers gedacht. Terwijl in de huidige situatie fietsers vanuit de wijk Vogelzang gebruik moeten maken van de rotonde, komt er in de nieuwe situatie een fietspad langs het spoor, wat hen veilig naar het Emmaplein leidt.

Vervolgens kijken we naar De Timpe. Het idee is om daar een aantal speels verspreide appartementsgebouwen in het groen neer te zetten. Daarmee sluit dit gebied aan op de omgeving. Deze gebouwen komen op een groendek, zodat er half ondergronds ruimte ontstaat voor een parkeergarage.

Ook hier komt de verkeersveiligheid aan de orde. Ongeveer op de plaats waar nu Flex Centraal zit, komt een inrit naar de P+R en de parkeergarage onder De Timpe. De auto’s rijden eruit via de Rembrandtlaan. Hiermee worden de Rembrandtlaan en de Jan Steenlaan ontlast, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.

Tenslotte wordt het gebied verderop in de Rembrandtlaan gebruikt om appartementen en grondgebonden woningen met groen en de daar gewenste parkeerplaatsen te realiseren. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met een vrije strook van 30 meter langs het spoor. Ook hier is gezocht naar een betere aansluiting bij de huidige bebouwing.

Artist Impression van Vasco da Silva architectenbureau VSAP

Hoeveel woningen, van welk type en waar je precies kunt bouwen, hangt af van een aantal factoren. Een belangrijk aspect is de verkeersveiligheid en parkeren. De verkeersveiligheid is nu al in het gedrang en komt verder onder druk met meer woningen. Een duidelijk voorbeeld is de Soestdijkseweg Noord, die nu al te gevaarlijk is voor met name de fietsers, laat staan voor aanzienlijk meer fietsers. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de volgende uitwerkfase. Hetzelfde geldt voor de te kiezen parkeernorm.”

De bewonersorganisaties willen ervoor pleiten dat er vooral gewerkt wordt met realistische verkeerskundige parameters (voor de kenners: CROW). “Gewenste normen zijn mooi op papier, maar als het niet werkt is Bilthoven in last en zijn de mogelijkheden voor aanpassingen heel beperkt. Dat moet niemand willen,” aldus de inwoners.

Met deze impressie wil de bewonersorganisaties een concrete bijdrage leveren aan een fijne en veilige leefomgeving voor álle huidige en toekomstige belanghebbenden.


Artist impression
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie